Indonesian translation of the meaning Page No 119

Quran in Indonesian Language - Page no 119 119

Sura Al-Ma'idah from 65 to 70


65. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup ( hapus ) kesalahan- kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh keni'matan.
66. Dan sekiranya mereka sungguh- sungguh menjalankan ( hukum ) Taurat, Injil dan ( Al Qur'an ) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka . Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.
67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan ( apa yang diperintahkan itu, berarti ) kamu tidak menyampaikan amanat- Nya. Allah memelihara kamu dari ( gangguan ) manusia . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- orang yang kafir.
68. Katakanlah: « Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran- ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu » . Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu ( Muhammad ) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang- orang yang kafir itu.
69. Sesungguhnya orang- orang mu'min, orang- orang Yahudi, Shabiin dan orang- orang Nasrani, siapa saja ( di antara mereka ) yang benar- benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ( pula ) mereka bersedih hati.
70. Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil , dan telah Kami utus kepada mereka rasul- rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, ( maka ) sebagian dari rasul- rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.