Indonesian translation of the meaning Page No 127

Quran in Indonesian Language - Page no 127 127

Sura Al-Ma'idah from 114 to 120


114. 'Isa putera Maryam berdo'a: « Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit ( yang hari turunnya ) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang- orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezkilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezki Yang Paling Utama » .
115. Allah berfirman: « Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah ( turun hidangan itu ) , maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia » .
116. Dan ( ingatlah ) ketika Allah berfirman: « Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: » Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? « 'Isa menjawab: » Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku ( mengatakannya ) . Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib- ghaib « .»
117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku ( mengatakan ) nya yaitu: « Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu » , dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan ( angkat ) aku, Engkau- lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.
118. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba- hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
119. Allah berfirman: « Ini adalah suatu hari yang bermanfa'at bagi orang- orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai- sungai; mereka kekal di dalamnya selama- lamanya; Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha terhadap- Nya Itulah keberuntungan yang paling besar » .
120. Kepunyaan Allah- lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.