Indonesian translation of the meaning Page No 585

Quran in Indonesian Language - Page no 585 585

Sura 'Abasa from 1 to 42


Abasa - 42 verses - He Frowned
Sura #80 - Makkah
1. Dia ( Muhammad ) bermuka masam dan berpaling,
2. karena telah datang seorang buta kepadanya .
3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya ( dari dosa ) .
4. atau dia ( ingin ) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?
5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup ,
6. maka kamu melayaninya.
7. Padahal tidak ada ( celaan ) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri ( beriman ) .
8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera ( untuk mendapatkan pengajaran ) ,
9. sedang ia takut kepada ( Allah ) ,
10. maka kamu mengabaikannya.
11. Sekali- kali jangan ( demikian ) ! Sesungguhnya ajaran- ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
12. maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
13. di dalam kitab- kitab yang dimuliakan ,
14. yang ditinggikan lagi disucikan,
15. di tangan para penulis ( malaikat ) ,
16. yang mulia lagi berbakti.
17. Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
18. Dari apakah Allah menciptakannya?
19. Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya .
20. Kemudian Dia memudahkan jalannya ,
21. kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
22. kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
23. Sekali- kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
24. maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
25. Sesungguhnya Kami benar- benar telah mencurahkan air ( dari langit ) ,
26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik- baiknya,
27. lalu Kami tumbuhkan biji- bijian di bumi itu,
28. anggur dan sayur- sayuran,
29. Zaitun dan pohon kurma,
30. kebun- kebun ( yang ) lebat,
31. dan buah- buahan serta rumput- rumputan,
32. untuk kesenanganmu dan untuk binatang- binatang ternakmu.
33. Dan apabila datang suara yang memekakkan ( tiupan sangkakala yang kedua ) ,
34. pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
35. dari ibu dan bapaknya,
36. dari isteri dan anak- anaknya.
37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
38. Banyak muka pada hari itu berseri- seri,
39. tertawa dan gembira ria,
40. dan banyak ( pula ) muka pada hari itu tertutup debu,
41. dan ditutup lagi oleh kegelapan .
42. Mereka itulah orang- orang kafir lagi durhaka.