Indonesian translation of the meaning Page No 381

Quran in Indonesian Language - Page no 381 381

Sura Al-Naml from 45 to 55


45. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada ( kaum ) Tsamud saudara mereka Saleh ( yang berseru ) : « Sembahlah Allah » . Tetapi tiba- tiba mereka ( jadi ) dua golongan yang bermusuhan.
46. Dia berkata: « Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum ( kamu minta ) kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat » .
47. Mereka menjawab: « Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang- orang yang besertamu » . Shaleh berkata: « Nasibmu ada pada sisi Allah, ( bukan kami yang menjadi sebab ) , tetapi kamu kaum yang diuji » .
48. Dan adalah di kota itu , sembilan orang laki- laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.
49. Mereka berkata: « Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh- sungguh akan menyerangnya dengan tiba- tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya ( bahwa ) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang- orang yang benar » .
50. Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh- sungguh dan Kami merencanakan makar ( pula ) , sedang mereka tidak menyadari.
51. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.
52. Maka itulah rumah- rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu ( terdapat ) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.
53. Dan telah Kami selamatkan orang- orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa.
54. Dan ( ingatlah kisah ) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: « Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat ( nya ) ? »
55. Mengapa kamu mendatangi laki- laki untuk ( memenuhi ) nafsu ( mu ) , bukan ( mendatangi ) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui ( akibat perbuatanmu ) « .»