Indonesian translation of the meaning Page No 83

Quran in Indonesian Language - Page no 83 83

Sura Al-Nisa from 27 to 33


27. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang- orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh- jauhnya ( dari kebenaran ) .
28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu , dan manusia dijadikan bersifat lemah.
29. Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
30. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
31. Jika kamu menjauhi dosa- dosa besar di antara dosa- dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan- kesalahanmu ( dosa- dosamu yang kecil ) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia ( surga ) .
32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. ( Karena ) bagi orang laki- laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ( pun ) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia- Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
33. Bagi tiap- tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris- pewarisnya . Dan ( jika ada ) orang- orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.