دانلود سوره همزه صوتی مشاري راشد العفاسي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | مشاري راشد العفاسي | سوره همزه (الهمزة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Scandalmonger» است | دستور 127 - تعداد آیات 9 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا مشاري راشد العفاسي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره همزه با صدای مشهورترین قاریان:

سوره همزه mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره همزه را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره همزه احمد عجمى
احمد عجمى
سوره همزه بندر بليله
بندر بليله
سوره همزه خالد جليل
خالد جليل
سوره همزه سعد غامدی
سعد غامدی
سوره همزه سعود شريم
سعود شريم
سوره همزه صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره همزه عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره همزه عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره همزه عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره همزه عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره همزه علي حذيفی
علي حذيفی
سوره همزه فارس عباد
فارس عباد
سوره همزه ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره همزه محمد جبريل
محمد جبريل
سوره همزه صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره همزه الحصری
الحصری
سوره همزه Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره همزه ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره همزه وديع يمنی
وديع يمنی
سوره همزه ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, June 19, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید