دانلود سوره ابراهيم صوتی خالد الجليل mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | خالد الجليل | سوره ابراهيم (إبراهيم) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «Abraham» است | دستور 35 - تعداد آیات 52 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا خالد الجليل:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ابراهيم با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ابراهيم mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ابراهيم را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ابراهيم احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ابراهيم بندر بليله
بندر بليله
سوره ابراهيم خالد جليل
خالد جليل
سوره ابراهيم سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ابراهيم سعود شريم
سعود شريم
سوره ابراهيم صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ابراهيم عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ابراهيم عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ابراهيم عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ابراهيم عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ابراهيم علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ابراهيم فارس عباد
فارس عباد
سوره ابراهيم ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ابراهيم محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ابراهيم صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ابراهيم الحصری
الحصری
سوره ابراهيم Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ابراهيم ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ابراهيم وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ابراهيم ياسر دوسری
ياسر دوسری


Wednesday, July 17, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید