دانلود سوره مجادله صوتی سعد الغامدي mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | سعد الغامدي | سوره مجادله (المجادلة) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Pleading» است | دستور 44 - تعداد آیات 22 - سوره در محل نزول سوره مدینه


سوره های بیشتر با صدا سعد الغامدي:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره مجادله با صدای مشهورترین قاریان:

سوره مجادله mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره مجادله را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره مجادله احمد عجمى
احمد عجمى
سوره مجادله بندر بليله
بندر بليله
سوره مجادله خالد جليل
خالد جليل
سوره مجادله سعد غامدی
سعد غامدی
سوره مجادله سعود شريم
سعود شريم
سوره مجادله صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره مجادله عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره مجادله عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره مجادله عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره مجادله عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره مجادله علي حذيفی
علي حذيفی
سوره مجادله فارس عباد
فارس عباد
سوره مجادله ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره مجادله محمد جبريل
محمد جبريل
سوره مجادله صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره مجادله الحصری
الحصری
سوره مجادله Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره مجادله ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره مجادله وديع يمنی
وديع يمنی
سوره مجادله ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 18, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید