دانلود سوره اعلى صوتی عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش | سوره اعلى (الأعلى) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Most High» است | دستور 63 - تعداد آیات 19 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره اعلى با صدای مشهورترین قاریان:

سوره اعلى mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره اعلى را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره اعلى احمد عجمى
احمد عجمى
سوره اعلى بندر بليله
بندر بليله
سوره اعلى خالد جليل
خالد جليل
سوره اعلى سعد غامدی
سعد غامدی
سوره اعلى سعود شريم
سعود شريم
سوره اعلى صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره اعلى عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره اعلى عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره اعلى عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره اعلى عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره اعلى علي حذيفی
علي حذيفی
سوره اعلى فارس عباد
فارس عباد
سوره اعلى ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره اعلى محمد جبريل
محمد جبريل
سوره اعلى صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره اعلى الحصری
الحصری
سوره اعلى Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره اعلى ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره اعلى وديع يمنی
وديع يمنی
سوره اعلى ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید