دانلود سوره ضحى صوتی عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش mp3

  1. سوره mp3
  2. سوره گوش کن
  3. قاریان قرآن
قاریان قرآن mp3 | عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش | سوره ضحى (الضحى) — عنوان سوره در انگلیسی به معنای «The Glorious Morning Light» است | دستور 63 - تعداد آیات 11 - سوره در محل نزول سوره مکه


سوره های بیشتر با صدا عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش:

بقره آل عمران نساء
مائده يوسف ابراهيم
حجر كهف مريم
سوره حج قصص عنكبوت
سجده سوره يس دخان
فتح حجرات سوره ق
نجم رحمن واقعه
حشر تبارك حاقه
انشقاق اعلى غاشيه

دانلود سوره ضحى با صدای مشهورترین قاریان:

سوره ضحى mp3: تلاوت کننده را برای گوش دادن انتخاب کنید و کامل سوره ضحى را با کیفیت بالا دانلود کنید.
سوره ضحى احمد عجمى
احمد عجمى
سوره ضحى بندر بليله
بندر بليله
سوره ضحى خالد جليل
خالد جليل
سوره ضحى سعد غامدی
سعد غامدی
سوره ضحى سعود شريم
سعود شريم
سوره ضحى صلاح بوخاطر
صلاح بوخاطر
سوره ضحى عبد الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سوره ضحى عبد الرشيد صوفی
عبد الرشيد صوفی
سوره ضحى عبدالله بصفر
عبدالله بصفر
سوره ضحى عبد الله عواد الجهني
عبدالله جهنی
سوره ضحى علي حذيفی
علي حذيفی
سوره ضحى فارس عباد
فارس عباد
سوره ضحى ماهر معيقلی
ماهر معيقلی
سوره ضحى محمد جبريل
محمد جبريل
سوره ضحى صديق محمد منشاوی
محمد منشاوی
سوره ضحى الحصری
الحصری
سوره ضحى Al-afasi
مشاری عفاسی
سوره ضحى ناصر قطامی
ناصر قطامی
سوره ضحى وديع يمنی
وديع يمنی
سوره ضحى ياسر دوسری
ياسر دوسری


Thursday, July 25, 2024

به قرآن کریم چنگ بزنید