Indonesian translation of the meaning Page No 106

Quran in Indonesian Language - Page no 106 106

Sura Al-Nisa from 176 to 2


176. Mereka meminta fatwa kepadamu ( tentang kalalah . Katakanlah: « Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah ( yaitu ) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki- laki mempusakai ( seluruh harta saudara perempuan ) , jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ( ahli waris itu terdiri dari ) saudara- saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki- laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan ( hukum ini ) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.»
Al- Maeda - 120 verses - The Table Spread
Sura #5 - Madina
1. Hai orang- orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. ( Yang demikian itu ) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki- Nya.
2. Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar- syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan- bulan haram jangan ( mengganggu ) binatang- binatang had- ya dan binatang- binatang qalaa- id dan jangan ( pula ) mengganggu orang- orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali- kali kebencian ( mu ) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang- halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya ( kepada mereka ) . Dan tolong- menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.