Indonesian translation of the meaning Page No 227

Quran in Indonesian Language - Page no 227 227

Sura Hud from 46 to 53


46. Allah berfirman: « Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu ( yang dijanjikan akan diselamatkan ) , sesungguhnya ( perbuatannya ) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada- Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui ( hakekat ) nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang- orang yang tidak berpengetahuan. »
47. Nuh berkata: « Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui ( hakikat ) nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan ( tidak ) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang- orang yang merugi. »
48. Difirmankan: « Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat- umat ( yang mu'min ) dari orang- orang yang bersamamu. Dan ada ( pula ) umat- umat yang Kami beri kesenangan pada mereka ( dalam kehidupan dunia ) , kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami. »
49. Itu adalah di antara berita- berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu ( Muhammad ) ; tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak ( pula ) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang- orang yang bertakwa.
50. Dan kepada kaum 'Aad ( Kami utus ) saudara mereka, Huud. Ia berkata: « Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada- adakan saja.»
51. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan ( nya ) ? « »
52. Dan ( dia berkata ) : « Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada- Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. »
53. Kaum 'Aad berkata: « Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali- kali tidak akan meninggalkan sembahan- sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali- kali tidak akan mempercayai kamu.»