Indonesian translation of the meaning Page No 467

Quran in Indonesian Language - Page no 467 467

Sura Al-Zumar from 75 to 7


75. Dan kamu ( Muhammad ) akan melihat malaikat- malaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba- hamba Allah dengan adil dan diucapkan: « Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam » .
Ghafir - 85 verses - The Forgiver
Sura #40 - Makkah
1. Haa Miim .
2. Diturunkan Kitab ini ( Al Qur'an ) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,
3. Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman- Nya; Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan ( yang berhak disembah ) selain Dia. Hanya kepada- Nyalah kembali ( semua makhluk ) .
4. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat- ayat Allah, kecuali orang- orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu.
5. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan- golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan ( rasul ) dan tiap- tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan ( alasan ) yang bathil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang bathil itu; karena itu Aku azab mereka. Maka betapa ( pedihnya ) azab- Ku?
6. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang- orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.
7. ( Malaikat- malaikat ) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada- Nya serta memintakan ampun bagi orang- orang yang beriman ( seraya mengucapkan ) : « Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang- orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala- nyala,»