Indonesian translation of the meaning Page No 122

Quran in Indonesian Language - Page no 122

Sura Al-Ma'idah from 83 to 89


83. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul ( Muhammad ) , kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran ( Al Qur'an ) yang telah mereka ketahui ( dari kitab- kitab mereka sendiri ) ; seraya berkata: « Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang- orang yang menjadi saksi ( atas kebenaran Al Qur'an dan kenabian Muhammad s.a.w. ) »
84. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang- orang yang saleh? « »
85. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, ( yaitu ) surga yang mengalir sungai- sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan ( bagi ) orang- orang yang berbuat kebaikan ( yang ikhlas keimanannya ) .
86. Dan orang- orang kafir serta mendustakan ayat- ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.
87. Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang melampaui batas.
88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada- Nya.
89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah- sumpahmu yang tidak dimaksud ( untuk bersumpah ) , tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah- sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat ( melanggar ) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah- sumpahmu bila kamu bersumpah ( dan kamu langgar ) . Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum- hukum- Nya agar kamu bersyukur ( kepada- Nya ) .