Indonesian translation of the meaning Page No 154

Quran in Indonesian Language - Page no 154 154

Sura Al-A'raf from 31 to 37


31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap ( memasuki ) masjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebih- lebihan.
32. Katakanlah: « Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan- Nya untuk hamba- hamba- Nya dan ( siapa pulakah yang mengharamkan ) rezki yang baik? » Katakanlah: « Semuanya itu ( disediakan ) bagi orang- orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus ( untuk mereka saja ) di hari kiamat . Demikianlah Kami menjelaskan ayat- ayat itu bagi orang- orang yang mengetahui.»
33. Katakanlah: « Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, ( mengharamkan ) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan ( mengharamkan ) mengada- adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui » .
34. Tiap- tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat ( pula ) memajukannya.
35. Hai anak- anak Adam, jika datang kepadamu rasul- rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat- ayat- Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ( pula ) mereka bersedih hati.
36. Dan orang- orang yang mendustakan ayat- ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
37. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat- buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat- ayat- Nya? Orang- orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam Kitab ( Lauh Mahfuzh ) ; hingga bila datang kepada mereka utusan- utusan Kami ( malaikat ) untuk mengambil nyawanya, ( di waktu itu ) utusan Kami bertanya: « Di mana ( berhala- berhala ) yang biasa kamu sembah selain Allah? » Orang- orang musyrik itu menjawab: « Berhala- berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, » dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang- orang yang kafir.