Indonesian translation of the meaning Page No 158

Quran in Indonesian Language - Page no 158 158

Sura Al-A'raf from 58 to 67


58. Dan tanah yang baik, tanaman- tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman- tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda- tanda kebesaran ( Kami ) bagi orang- orang yang bersyukur.
59. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: « Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali- kali tak ada Tuhan bagimu selain- Nya. » Sesungguhnya ( kalau kamu tidak menyembah Allah ) , aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar ( kiamat ) .
60. Pemuka- pemuka dari kaumnya berkata: « Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata » .
61. Nuh menjawab: « Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam » .
62. « Aku sampaikan kepadamu amanat- amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui » .
63. Dan apakah kamu ( tidak percaya ) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki- laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah- mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat?
64. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang- orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang- orang yang mendustakan ayat- ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta ( mata hatinya ) .
65. Dan ( Kami telah mengutus ) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: « Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- kali tidak ada Tuhan bagimu selain- Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada- Nya? »
66. Pemuka- pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: « Sesungguhnya kami benar- benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang- orang yang berdusta » .
67. Hud berkata: « Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam.»