Indonesian translation of the meaning Page No 170

Quran in Indonesian Language - Page no 170 170

Sura Al-A'raf from 156 to 159


156. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali ( bertaubat ) kepada Engkau. Allah berfirman: « Siksa- Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat- Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat- Ku untuk orang- orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang- orang yang beriman kepada ayat- ayat Kami » .
157. ( Yaitu ) orang- orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang ( namanya ) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban- beban dan belenggu- belenggu yang ada pada mereka . Maka orang- orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya ( Al Qur'an ) , mereka itulah orang- orang yang beruntung.
158. Katakanlah: « Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat- kalimat- Nya ( kitab- kitab- Nya ) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk » .
159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk ( kepada manusia ) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan .