Indonesian translation of the meaning Page No 175

Quran in Indonesian Language - Page no 175 175

Sura Al-A'raf from 188 to 195


188. Katakanlah: « Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak ( pula ) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak- banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang- orang yang beriman » .
189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan ( beberapa waktu ) . Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya ( suami isteri ) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: « Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang- orang yang bersyukur » .
190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan- Nya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
191. Apakah mereka mempersekutukan ( Allah dengan ) berhala- berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala- berhala itu sendiri buatan orang.
192. Dan berhala- berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah- penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun berhala- berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.
193. Dan jika kamu ( hai orang- orang musyrik ) menyerunya ( berhala ) untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala- berhala itu dapat memperkenankan seruanmu; sama saja ( hasilnya ) buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri.
194. Sesungguhnya berhala- berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk ( yang lemah ) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala- berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang- orang yang benar.
195. Apakah berhala- berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah: « Panggillah berhala- berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya ( untuk mencelakakan ) ku, tanpa memberi tangguh ( kepadaku ) .»