Indonesian translation of the meaning Page No 186

Quran in Indonesian Language - Page no 186 186

Sura Al-Anfal from 70 to 75


70. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan- tawanan yang ada di tanganmu: « Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu » . Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
71. Akan tetapi jika mereka ( tawanan- tawanan itu ) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan ( mu ) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
72. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang- orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan ( kepada orang- orang muhajirin ) , mereka itu satu sama lain lindung- melindungi . Dan ( terhadap ) orang- orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. ( Akan tetapi ) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam ( urusan pembelaan ) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
73. Adapun orang- orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu ( hai para muslimin ) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu , niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.
74. Dan orang- orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang- orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan ( kepada orang- orang muhajirin ) , mereka itulah orang- orang yang benar- benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki ( ni'mat ) yang mulia.
75. Dan orang- orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang- orang itu termasuk golonganmu ( juga ) . Orang- orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya ( daripada yang kerabat ) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.