Indonesian translation of the meaning Page No 196

Quran in Indonesian Language - Page no 196 196

Sura Al-Taubah from 55 to 61


55. Maka janganlah harta benda dan anak- anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan ( memberi ) harta benda dan anak- anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.
56. Dan mereka ( orang- orang munafik ) bersumpah dengan ( nama ) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang- orang yang sangat takut ( kepadamu ) .
57. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua- gua atau lobang- lobang ( dalam tanah ) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat- cepatnya.
58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang ( pembagian ) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.
59. Jika mereka sungguh- sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul- Nya kepada mereka, dan berkata: « Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia- Nya dan demikian ( pula ) Rasul- Nya, sesungguhnya kami adalah orang- orang yang berharap kepada Allah » , ( tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka ) .
60. Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
61. Di antara mereka ( orang- orang munafik ) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: « Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya » . Katakanlah: « Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang- orang mu'min, dan menjadi rahmat bagi orang- orang yang beriman di antara kamu » . Dan orang- orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih.