Indonesian translation of the meaning Page No 203

Quran in Indonesian Language - Page no 203 203

Sura Al-Taubah from 100 to 106


100. Orang- orang yang terdahulu lagi yang pertama- tama ( masuk Islam ) di antara orang- orang muhajirin dan Anshar dan orang- orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga- surga yang mengalir sungai- sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama- lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
101. Di antara orang- orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang- orang munafik; dan ( juga ) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu ( Muhammad ) tidak mengetahui mereka, ( tetapi ) Kami- lah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.
102. Dan ( ada pula ) orang- orang lain yang mengakui dosa- dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah- mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ( menjadi ) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
104. Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hamba- Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
105. Dan katakanlah: « Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul- Nya serta orang- orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan- Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan » .
106. Dan ada ( pula ) orang- orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.