Indonesian translation of the meaning Page No 312

Quran in Indonesian Language - Page no 312 312

Sura Maryam from 96 to 12


96. Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam ( hati ) mereka rasa kasih sayang.
97. Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Qur'an itu kepada orang- orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
98. Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat- umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar- samar?
Taha - 135 verses - Taha
Sura #20 - Makkah
1. Thaahaa
2. Kami tidak menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
3. tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut ( kepada Allah ) ,
4. yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
5. ( Yaitu ) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy.
6. Kepunyaan- Nya- lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.
7. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaul husna ( nama- nama yang baik ) .
9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: « Tinggallah kamu ( di sini ) , sesungguhnya aku melihat api, mudah- mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu » .
11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: « Hai Musa!»
12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa.