Indonesian translation of the meaning Page No 331

Quran in Indonesian Language - Page no 331

Sura Al-Anbiya from 102 to 112


102. mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam meni'mati apa yang diingini oleh mereka.
103. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar ( pada hari kiamat ) , dan mereka disambut oleh para malaikat. ( Malaikat berkata ) : « Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu » .
104. ( Yaitu ) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran- lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.
105. Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah ( Kami tulis dalam ) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba- hamba- Ku yang saleh.
106. Sesungguhnya ( apa yang disebutkan ) dalam ( surat ) ini, benar- benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah ) .
107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk ( menjadi ) rahmat bagi semesta alam.
108. Katakanlah: « Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri ( kepada- Nya ) » .
109. Jika mereka berpaling, maka katakanlah: « Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ( ajaran ) yang sama ( antara kita ) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh? » .
110. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan ( yang kamu ucapkan ) dengan terang- terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan.
111. Dan aku tiada mengetahui boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.
112. ( Muhammad ) berkata: « Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohon pertolongan- Nya terhadap apa yang kamu katakan » .