Indonesian translation of the meaning Page No 385

Quran in Indonesian Language - Page no 385 385

Sura Al-Naml from 89 to 5


89. Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh ( balasan ) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang- orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.
90. Dan barangsiapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan ( setimpal ) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.
91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini ( Mekah ) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan- Nya- lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang- orang yang berserah diri.
92. Dan supaya aku membacakan Al Qur'an ( kepada manusia ) . Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk ( kebaikan ) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: « Sesungguhnya aku ( ini ) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan » .
93. Dan katakanlah: « Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda- tanda kebesaran- Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan » .
Al- Qasas - 88 verses - The Story
Sura #28 - Makkah
1. Thaa Siin Miim
2. Ini adalah ayat- ayat Kitab ( Al Qur'an ) yang nyata ( dari Allah ) .
3. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang- orang yang beriman.
4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang- wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki- laki mereka dan membiarkan hidup anak- anak perempuan mereka . Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang- orang yang berbuat kerusakan.
5. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang- orang yang tertindas di bumi ( Mesir ) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang- orang yang mewarisi ( bumi ) ,