Indonesian translation of the meaning Page No 415

Quran in Indonesian Language - Page no 415 415

Sura Al-Sajdah from 1 to 11


As- Sajda - 30 verses - The Prostration
Sura #32 - Makkah
1. Alif Laam Miim
2. Turunnya Al Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, ( adalah ) dari Tuhan semesta alam.
3. Tetapi mengapa mereka ( orang kafir ) mengatakan: « Dia Muhammad mengada- adakannya » . Sebenarnya Al Qur'an itu adalah kebenaran ( yang datang ) dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah- mudahan mereka mendapat petunjuk.
4. Allah- lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy . Tidak ada bagi kamu selain daripada- Nya seorang penolongpun dan tidak ( pula ) seorang pemberi syafa'at . Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian ( urusan ) itu naik kepada- Nya dalam satu hari yang kadarnya ( lamanya ) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.
6. Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik- baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina ( air mani ) .
9. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ( tubuh ) nya roh ( ciptaan ) - Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; ( tetapi ) kamu sedikit sekali bersyukur.
10. Dan mereka berkata: « Apakah bila kami telah lenyap ( hancur ) di dalam tanah, kami benar- benar akan berada dalam ciptaan yang baru . Bahkan ( sebenarnya ) mereka ingkar akan menemui Tuhannya. »
11. Katakanlah: « Malaikat maut yang diserahi untuk ( mencabut nyawa ) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. »