Indonesian translation of the meaning Page No 458

Quran in Indonesian Language - Page no 458 458

Sura Sad from 84 to 5


84. Allah berfirman: « Maka yang benar ( adalah sumpah- Ku ) dan hanya kebenaran itulah yang Ku- katakan » .
85. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang- orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
86. Katakanlah ( hai Muhammad ) : « Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas da'wahku; dan bukanlah aku termasuk orang- orang yang mengada- adakan.»
87. Al Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
88. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui ( kebenaran ) berita Al Qur'an setelah beberapa waktu lagi .
Az- Zumar - 75 verses - The Troops
Sura #39 - Makkah
1. Kitab ( Al Qur'an ini ) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab ( Al Qur'an ) dengan ( membawa ) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada- Nya.
3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah- lah agama yang bersih ( dari syirik ) . Dan orang- orang yang mengambil pelindung selain Allah ( berkata ) : « Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya » . Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang- orang yang pendusta dan sangat ingkar.
4. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki- Nya di antara ciptaan- ciptaan yang telah diciptakan- Nya. Maha Suci Allah. Dia- lah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan ( tujuan ) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing- masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.