Indonesian translation of the meaning Page No 50

Quran in Indonesian Language - Page no 50 50

Sura Al-Imran from 1 to 9


Aal- e- Imran - 200 verses - The family of Imran
Sura #3 - Madina
1. Alif laam miim.
2. Allah, tidak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk- Nya .
3. Dia menurunkan Al Kitab ( Al Qur'an ) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
4. sebelum ( Al Qur'an ) , menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan . Sesungguhnya orang- orang yang kafir terhadap ayat- ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan ( siksa ) .
5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak ( pula ) di langit.
6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki- Nya. Tak ada Tuhan ( yang berhak disembah ) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
7. Dia- lah yang menurunkan Al Kitab ( Al Qur'an ) kepada kamu. Di antara ( isi ) nya ada ayat- ayat yang muhkamaat itulah pokok- pokok isi Al Qur'an dan yang lain ( ayat- ayat ) mutasyaabihaat . Adapun orang- orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat- ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari- cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang- orang yang mendalam ilmunya berkata: « Kami beriman kepada ayat- ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. » Dan tidak dapat mengambil pelajaran ( daripadanya ) melainkan orang- orang yang berakal.
8. ( Mereka berdo'a ) : « Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau- lah Maha Pemberi ( karunia ) . »
9. « Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk ( menerima pembalasan pada ) hari yang tak ada keraguan padanya » . Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.