Indonesian translation of the meaning Page No 523

Quran in Indonesian Language - Page no 523 523

Sura Al-Dhariyat from 52 to 14


52. Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang- orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: « Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila » .
53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
54. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali- kali tidak tercela.
55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfa'at bagi orang- orang yang beriman.
56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah- Ku.
57. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.
58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
59. Maka sesungguhnya untuk orang- orang zalim ada bahagian ( siksa ) seperti bahagian teman- teman mereka ( dahulu ) ; maka janganlah mereka meminta kepada- Ku menyegerakannya.
60. Maka kecelakaanlah bagi orang- orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
At- tur - 49 verses - Mount Sinai
Sura #52 - Makkah
1. Demi bukit ,
2. dan Kitab yang ditulis,
3. pada lembaran yang terbuka,
4. dan demi Baitul Ma'mur .
5. dan atap yang ditinggikan ( langit ) ,
6. dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
7. sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,
8. tidak seorangpun yang dapat menolaknya,
9. pada hari ketika langit benar- benar bergoncang,
10. dan gunung benar- benar berjalan.
11. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang- orang yang mendustakan,
12. ( yaitu ) orang- orang yang bermain- main dalam kebathilan,
13. pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat- kuatnya.
14. ( Dikatakan kepada mereka ) : « Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya » .