Indonesian translation of the meaning Page No 553

Quran in Indonesian Language - Page no 553 553

Sura Al-Jumu'ah from 1 to 8


Al- Jumua - 11 verses - The congregation, Friday
Sura #62 - Madina
1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2. Dia- lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat- ayat- Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah ( As Sunnah ) . Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar- benar dalam kesesatan yang nyata,
3. dan ( juga ) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia- lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4. Demikianlah karunia Allah, diberikan- Nya kepada siapa yang dikehendaki- Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar.
5. Perumpamaan orang- orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab- kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat- ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
6. Katakanlah: « Hai orang- orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia- manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang- orang yang benar » .
7. Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama- lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang- orang yang zalim.
8. Katakanlah: « Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) , yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan » .