Indonesian translation of the meaning Page No 560

Quran in Indonesian Language - Page no 560 560

Sura Al-Tahrim from 1 to 7


At- Tahrim - 12 verses - Banning
Sura #66 - Madina
1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri- isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .
2. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari isteri- isterinya ( Hafshah ) suatu peristiwa. Maka tatkala ( Hafshah ) menceritakan peristiwa itu ( kepada Aisyah ) dan Allah memberitahukan hal itu ( semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah ) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian ( yang diberitakan Allah kepadanya ) dan menyembunyikan sebagian yang lain ( kepada Hafshah ) . Maka tatkala ( Muhammad ) memberitahukan pembicaraan ( antara Hafshah dan Aisyah ) lalu Hafshah bertanya: « Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? » Nabi menjawab: « Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal » .
4. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong ( untuk menerima kebaikan ) ; dan jika kamu berdua bantu- membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan ( begitu pula ) Jibril dan orang- orang mu'min yang baik; dan selain dari itu malaikat- malaikat adalah penolongnya pula.
5. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri- isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang ta'at, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
6. Hai orang- orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan- Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
7. Hai orang- orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.