Hausa translation of the meaning Page No 518

Quran in Hausa Language - Page no 518 518

Suratul Qaf from 1 to 15


Sũratu Ƙ
Tanã karantar da yadda mai wa’azi zai yi amfãni da kaimõmi da kuma ma’anõni mãsu tãsĩri ga rai. Annabi yakan yi huɗuba da ita a kan mimbarinsa.
Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.
1. Ƙ̃ . Inã rantsuwa da Alƙur'ãni Mai girma.
2. Ã'a, sun yi mãmãki, cewa mai gargaɗi, daga gare su, yã zo musu, sai kãfirai suka ce: « Wannan wani abu ne mai ban mãmãki. »
3. « Shin idan muka mutu kuma muka kasance turɓãya ( zã a kõmo da mu ) ? Waccan kõmowa ce mai nĩsa. »
4. Lalle ne Mun san abin da ƙasã ke ragẽwo daga gare su, kuma wurinMu akwai wani littãfi mai tsarẽwa.
5. Ã'a, sun ƙaryata ne game da gaskiyar a lõkacin da ta je musu, sabõda haka sunã a cikin wani al'amari mai raurawa.
6. Shin, to, ba su yi dubi ba zuwa ga samã a bisa gare su, yadda Muka gĩna ta, kuma Muka ƙawãce ta, kuma bã ta da waɗansu tsãgogi?
7. Da ƙasã, Mun mĩƙe ta, kuma Mun jẽfa kafaffun duwãtsu a cikinta, kuma Mun tsirar, a cikinta daga kõwane ma'auri mai ban sha'awa?
8. Dõmin wãyar da ido da tunãtarwa ga dukan bãwa mai tawakkali?
9. Kuma Mun sassakar, daga samã ruwa mai albarka sa'an nan Muka tsirar game da shi ( itãcen ) lambuna da ƙwãya abin girbẽwa.
10. Da itãcen dabĩno dõgãye, sunã da'ya'yan itãce gunda mãsu hauhawar jũna.
11. Dõmin arziki ga bãyi, kuma Muka rãyar da ƙasa matacciya game da shi. Kamar wannan ne fitar daga kabari kake.
12. Mutãnen Nũhu sun ƙaryata, a gabãninsu ( mutãnen yanzu ) da ma'abũta Rassi, ( 1 ) da Samũdãwa.
13. Da Ãdãwa da Fir'auna da 'yan'uwan Lũɗu.
14. Da ma'abũta ƙunci ( 2 ) da mutãnen Tubba'u, ( 3 ) kõwanensu ya ƙaryata Manzanni, sai ƙyacẽwaTa ta tabbata.
15. Shin, to, Mun kãsa ne game da halittar farko? Ã'a, su sunã a cikin rikici daga halitta sãbuwa.
( 1 ) Rassi sunan wata rijĩya ce. Mutãnenta na zaune a gẽfenta da dabbõbinsu, sunã bauta wa gumãka, aka aika musu wani Annabi, anã ce da shi Hanzala bn safwan kõ kuma waninsa.
( 2 ) Ma'abũta ƙunci, mutãnen shu'aibu ne na farko. Bãyan an halaka su, sa'an nan ya tafi Madayana.
( 3 ) Tubba'u, sarkin Himyar ne,a Yemen, yã musulunta amma mutãnensa suka ƙi bin sa ga addini, aka halaka su, shi kuma ya tsĩra. Shĩ ne sarki wanda ya sãɓã wa ƙã'ida; ya musulunta amma mabiyansa ba su musulunta ba.