Indonesian translation of the meaning Page No 208

Quran in Indonesian Language - Page no 208 208

Sura Yunus from 1 to 6


Yunus - 109 verses - Jonah
Sura #10 - Makkah
1. Alif Laam Raa . Inilah ayat- ayat Al Qur'an yang mengandung hikmah.
2. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki- laki di antara mereka: « Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang- orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka » . Orang- orang kafir berkata: « Sesungguhnya orang ini ( Muhammad ) benar- benar adalah tukang sihir yang nyata. »
3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin- Nya. ( Dzat ) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
4. Hanya kepada- Nyalah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya ( menghidupkannya ) kembali ( sesudah berbangkit ) , agar Dia memberi pembalasan kepada orang- orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang- orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.
5. Dia- lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan- Nya manzilah- manzilah ( tempat- tempat ) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan ( waktu ) . Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda- tanda ( kebesaran- Nya ) kepada orang- orang yang mengetahui.
6. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar- benar terdapat tanda- tanda ( kekuasaan- Nya ) bagi orang- orang yang bertakwa.