Indonesian translation of the meaning Page No 273

Quran in Indonesian Language - Page no 273 273

Sura Al-Nahl from 55 to 64


55. biarlah mereka mengingkari ni'mat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang- senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui ( akibatnya ) .
56. Dan mereka sediakan untuk berhala- berhala yang mereka tiada mengetahui ( kekuasaannya ) , satu bahagian dari rezki yang telah Kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada- adakan.
57. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak- anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri ( mereka tetapkan ) apa yang mereka sukai ( yaitu anak- anak laki- laki ) .
58. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan ( kelahiran ) anak perempuan, hitamlah ( merah padamlah ) mukanya, dan dia sangat marah.
59. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah ( hidup- hidup ) ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
60. Orang- orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia- lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
61. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan- Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu ( yang ditentukan ) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak ( pula ) mendahulukannya.
62. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ( ke dalamnya ) .
63. Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul- rasul Kami kepada umat- umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat- umat itu memandang baik perbuatan mereka ( yang buruk ) , maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih.
64. Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al Kitab ( Al Qur'an ) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.