Indonesian translation of the meaning Page No 39

Quran in Indonesian Language - Page no 39 39

Sura Al-Baqarah from 238 to 245


238. Peliharalah segala shalat ( mu ) , dan ( peliharalah ) shalat wusthaa . Berdirilah karena Allah ( dalam shalatmu ) dengan khusyu'.
239. Jika kamu dalam keadaan takut ( bahaya ) , maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah ( shalatlah ) , sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
240. Dan orang- orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri- isterinya, ( yaitu ) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah ( dari rumahnya ) . Akan tetapi jika mereka pindah ( sendiri ) , maka tidak ada dosa bagimu ( wali atau waris dari yang meninggal ) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
241. Kepada wanita- wanita yang diceraikan ( hendaklah diberikan oleh suaminya ) mut`ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang takwa.
242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat- ayat- Nya ( hukum- hukum- Nya ) supaya kamu memahaminya.
243. Apakah kamu tidak memperhatikan orang- orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu- ribu ( jumlahnya ) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: « Matilah kamu » kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
244. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ( menafkahkan hartanya di jalan Allah ) , maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan ( rezki ) dan kepada- Nya- lah kamu dikembalikan.