Indonesian translation of the meaning Page No 404

Quran in Indonesian Language - Page no 404 404

Sura Al-Ankabut from 64 to 5


64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main- main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
65. Maka apabila mereka naik kapal mereka mendo'a kepada Allah dengan memurnikan keta'atan kepada- Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba- tiba mereka ( kembali ) mempersekutukan ( Allah ) ,
66. agar mereka mengingkari ni'mat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka ( hidup ) bersenang- senang ( dalam kekafiran ) . Kelak mereka akan mengetahui ( akibat perbuatannya ) .
67. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan ( negeri mereka ) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok- merampok. Maka mengapa ( sesudah nyata kebenaran ) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada ni'mat Allah?
68. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang- orang yang mengada- adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang- orang yang kafir?
69. Dan orang- orang yang berjihad untuk ( mencari keridhaan ) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan- jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar- benar beserta orang- orang yang berbuat baik.
Ar- Room - 60 verses - The Romans
Sura #30 - Makkah
1. Alif Laam Miim
2. Telah dikalahkan bangsa Rumawi ,
3. di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang ,
4. dalam beberapa tahun ( lagi ) . Bagi Allah- lah urusan sebelum dan sesudah ( mereka menang ) . Dan di hari ( kemenangan bangsa Rumawi ) itu bergembiralah orang- orang yang beriman,
5. karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki- Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.