Indonesian translation of the meaning Page No 483

Quran in Indonesian Language - Page no 483 483

Sura Al-Shura from 1 to 10


Ash- Shura - 53 verses - Council, Consultation
Sura #42 - Makkah
1. Haa Miim .
2. `Ain Siin Qaaf .
3. Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang- orang yang sebelum kamu.
4. Kepunyaan- Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya ( karena kebesaran Tuhan ) dan malaikat- malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang- orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Dia- lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6. Dan orang- orang yang mengambil pelindung- pelindung selain Allah, Allah mengawasi ( perbuatan ) mereka; dan kamu ( ya Muhammad ) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.
7. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura ( penduduk Mekah ) dan penduduk ( negeri- negeri ) sekelilingnya serta memberi peringatan ( pula ) tentang hari berkumpul ( kiamat ) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.
8. Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat ( saja ) , tetapi Dia memasukkan orang- orang yang dikehendaki- Nya ke dalam rahmat- Nya. Dan orang- orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong.
9. Atau patutkah mereka mengambil pelindung- pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah Pelindung ( yang sebenarnya ) dan Dia menghidupkan orang- orang yang mati dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
10. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya ( terserah ) kepada Allah. ( Yang mempunyai sifat- sifat demikian ) itulah Allah Tuhanku. Kepada- Nyalah aku bertawakkal dan kepada- Nyalah aku kembali.