Indonesian translation of the meaning Page No 564

Quran in Indonesian Language - Page no 564 564

Sura Al-Mulk from 27 to 15


27. Ketika mereka melihat azab ( pada hari kiamat ) sudah dekat, muka orang- orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan ( kepada mereka ) inilah ( azab ) yang dahulunya kamu selalu meminta- mintanya.
28. Katakanlah: « Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang- orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, ( maka kami akan masuk surga ) , tetapi siapakah yang dapat melindungi orang- orang yang kafir dari siksa yang pedih? »
29. Katakanlah: « Dia- lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada- Nya dan kepada- Nya- lah kami bertawakkal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata » .
30. Katakanlah: « Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? » .
Al- Qalam - 52 verses - The Pen
Sura #68 - Makkah
1. Nun , demi kalam dan apa yang mereka tulis,
2. berkat ni'mat Tuhanmu kamu ( Muhammad ) sekali- kali bukan orang gila.
3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar- benar pahala yang besar yang tidak putus- putusnya.
4. Dan sesungguhnya kamu benar- benar berbudi pekerti yang agung.
5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka ( orang- orang kafir ) pun akan melihat,
6. siapa di antara kamu yang gila.
7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia- lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan- Nya; dan Dia- lah Yang Paling Mengetahui orang- orang yang mendapat petunjuk.
8. Maka janganlah kamu ikuti orang- orang yang mendustakan ( ayat- ayat Allah ) .
9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak ( pula kepadamu ) .
10. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
11. yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
12. yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
14. karena dia mempunyai ( banyak ) harta dan anak .
15. Apabila dibacakan kepadanya ayat- ayat Kami, ia berkata: « ( Ini adalah ) dongeng- dongengan orang- orang dahulu kala. »