Indonesian translation of the meaning Page No 566

Quran in Indonesian Language - Page no 566 566

Sura Al-Qalam from 43 to 8


43. ( dalam keadaan ) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu ( di dunia ) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera .
44. Maka serahkanlah ( ya Muhammad ) kepada- Ku ( urusan ) orang- orang yang mendustakan perkataan ini ( Al Qur'an ) . Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur- angsur ( ke arah kebinasaan ) dari arah yang tidak mereka ketahui,
45. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana- Ku amat teguh.
46. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
47. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis ( padanya apa yang mereka tetapkan ) ?
48. Maka bersabarlah kamu ( hai Muhammad ) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang ( Yunus ) yang berada dalam ( perut ) ikan ketika ia berdo'a sedang ia dalam keadaan marah ( kepada kaumnya ) .
49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat ni'mat dari Tuhannya, benar- benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang- orang yang saleh.
51. Dan sesungguhnya orang- orang kafir itu benar- benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur'an dan mereka berkata: « Sesungguhnya ia ( Muhammad ) benar- benar orang yang gila .»
52. Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
Al- Haaqqa - 52 verses - The reality
Sura #69 - Makkah
1. Hari kiamat ,
2. apakah hari kiamat itu?
3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
4. Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat .
5. Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa ,
6. Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
7. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan- akan mereka tunggul- tunggul pohon kurma yang telah kosong ( lapuk ) .
8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka .