Indonesian translation of the meaning Page No 593

Quran in Indonesian Language - Page no 593 593

Sura Al-Fajr from 1 to 23


Al- Fajr - 30 verses - The Dawn
Sura #89 - Makkah
1. Demi fajar,
2. dan malam yang sepuluh ,
3. dan yang genap dan yang ganjil,
4. dan malam bila berlalu.
5. Pada yang demikian itu terdapat sumpah ( yang dapat diterima ) oleh orang- orang yang berakal.
6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?,
7. ( yaitu ) penduduk Iram yang mempunyai bangunan- bangunan yang tinggi ,
8. yang belum pernah dibangun ( suatu kota ) seperti itu, di negeri- negeri lain,
9. dan kaum Tsamud yang memotong batu- batu besar di lembah ,
10. dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak- pasak ( tentara yang banyak ) ,
11. yang berbuat sewenang- wenang dalam negeri,
12. lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
13. karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,
14. sesungguhnya Tuhanmu benar- benar mengawasi.
15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan- Nya dan diberi- Nya kesenangan, maka dia berkata: « Tuhanku telah memuliakanku » .
16. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata: « Tuhanku menghinakanku » .
17. Sekali- kali tidak ( demikian ) , sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim ,
18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan ( yang halal dan yang bathil ) ,
20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
21. Jangan ( berbuat demikian ) . Apabila bumi digoncangkan berturut- turut,
22. dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris- baris.
23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.