Indonesian translation of the meaning Page No 235

Quran in Indonesian Language - Page no 235 235

Sura Hud from 118 to 4


118. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.
119. Kecuali orang- orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu ( keputusan- Nya ) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia ( yang durhaka ) semuanya.
120. Dan semua kisah dari rasul- rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah- kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang- orang yang beriman.
121. Dan katakanlah kepada orang- orang yang tidak beriman: « Berbuatlah menurut kemampuanmu; sesungguhnya kami- pun berbuat ( pula ) . »
122. Dan tunggulah ( akibat perbuatanmu ) ; sesungguhnya kamipun menunggu ( pula ) . « »
123. Dan kepunyaan Allah- lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada- Nya- lah dikembalikan urusan- urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada- Nya. Dan sekali- kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
Yusuf - 111 verses - Joseph
Sura #12 - Makkah
1. Alif laam, raa. Ini adalah ayat- ayat kitab ( Al Qur'an ) yang nyata ( dari Allah ) .
2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
3. Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum ( Kami mewahyukan ) nya adalah termasuk orang- orang yang belum mengetahui.
4. ( Ingatlah ) , ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: « Wahai ayahku sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku. »