Indonesian translation of the meaning Page No 305

Quran in Indonesian Language - Page no 305 305

Sura Maryam from 1 to 11


Maryam - 98 verses - Mary
Sura #19 - Makkah
1. Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad.
2. ( Yang dibacakan ini adalah ) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba- Nya, Zakariya,
3. yaitu tatkala ia berdo'a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
4. Ia berkata: « Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku.»
5. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,
6. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai « .»
7. Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan ( beroleh ) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
8. Zakariya berkata: « Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku ( sendiri ) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua » .
9. Tuhan berfirman: « Demikianlah » . Tuhan berfirman: « Hal itu adalah mudah bagi- Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu ( di waktu itu ) belum ada sama sekali » .
10. Zakariya berkata: « Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda » . Tuhan berfirman: « Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap- cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat » .
11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.