Indonesian translation of the meaning Page No 528

Quran in Indonesian Language - Page no 528 528

Sura Al Najm from 45 to 6


45. dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang- pasangan laki- laki dan perempuan,
46. dari air mani, apabila dipancarkan.
47. Dan bahwasanya Dia- lah yang menetapkan kejadian yang lain ( kebangkitan sesudah mati ) ,
48. dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.
49. dan bahwasanya Dia- lah Tuhan ( yang memiliki ) bintang syi`ra .
50. dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,
51. dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan- Nya ( hidup ) .
52. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang- orang yang paling zalim dan paling durhaka,
53. dan negeri- negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah .
54. lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
55. Maka terhadap ni'mat Tuhanmu yang manakah kamu ragu- ragu?
56. Ini ( Muhammad ) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi- pemberi peringatan yang telah terdahulu.
57. Telah dekat terjadinya hari kiamat.
58. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
59. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
60. Dan kamu menertawakan dan tidak menangis?
61. Sedang kamu melengahkan ( nya ) ?
62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah ( Dia ) .
Al- Qamar - 55 verses - The moon
Sura #54 - Makkah
1. Telah dekat ( datangnya ) saat itu dan telah terbelah bulan .
2. Dan jika mereka ( orang- orang musyrikin ) melihat sesuatu tanda ( mu'jizat ) , mereka berpaling dan berkata: « ( Ini adalah ) sihir yang terus menerus » .
3. Dan mereka mendustakan ( Nabi ) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap- tiap urusan telah ada ketetapannya .
4. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan ( dari kekafiran ) ,
5. itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan- peringatan itu tiada berguna ( bagi mereka ) .
6. Maka berpalinglah kamu dari mereka. ( Ingatlah ) hari ( ketika ) seorang penyeru ( malaikat ) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan ( hari pembalasan ) ,