Hausa translation of the meaning Page No 527

Quran in Hausa Language - Page no 527 527

Suratul Al Najm from 27 to 44


27. Lalle waɗannan da bã su yin ĩmãni da Lãhira, haƙĩƙa sunã kiran malã'iku da sũnan mace.
28. Kuma bã su da wani ilmi game da shi, bã su bin kõme fãce zato alhãli kuwa lalle zato bã ya amfãnar da kõme daga gaskiya.
29. Sabõda haka sai ka kau da kai daga wanda ya jũya bãya daga ambatonMu kuma bai yi nufin kõme ba fãce rãyuwar kusa ( dũniya ) .
30. Wannan ita ce iyãkar abin da suke iya kai gare shi na ilmi. lalle Ubangijinka Shĩ ne Mafi sanin wanda ya ɓace daga hanyarSa, kuma Shi ne Mafi sani ga wanda ya nẽmi shiriya.
31. Kuma abin da ke cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasã na Allah kawai ne, dõmin Yã sãka wa waɗanda suka mũnana da abin da suka aikata, kuma Ya sãka wa waɗanda suki kyautata da sakamakon da ya fi kyau.
32. Waɗanda ke nĩsantar manyan zunubai da abũbuwan alfãsha, fãce ƙanãnan laifuffuka, lalle Ubangijinka Mai yalwatattar gãfara ne, Shĩ ne Ya fi sani ga abinda ke gare ku a lõkacin da Ya ƙãga halittarku daga ƙasa, kuma a lõkacin da kuke tãyuna a cikin cikannan uwãyenku. Sabõda haka, kada ku tsarkake ( 1 ) kanku, Shĩ ne Mafi sani ga wanda ya yi taƙawa.
33. Shin, ka ga wannan da ya jũya baya?
34. Ya yi kyauta kaɗan, kuma ya yi rowa?
35. Shin, akwai ilmin gaibi a wurinsa, Sabõda haka yanã ganin gaibin?
36. Ko kuwa ba a ba shi lãbãri ba ga abin da yake a cikin Littafan Mũsã?
37. Da Ibrãhĩm wanda ya cika alkawari?
38. Cẽwa wani rai mai kãyan laifi bã ya ɗaukar kãyan laifin wani.
39. Kuma mutum bã shi da kõme fãce abin da ya aikata.
40. Kuma lalle, aikinsa zã a gan shi.
41. Sa'an nan a sãka masa da sakamako wanda yake mafi cikar ma'auni?
42. Kuma lalle, makõmar zuwa Ubangijinka kawai take?
43. Kuma lalle, Shĩ, Shĩ ne Ya sanya dariya, kuma Ya sanya kũka.
44. Kuma lalle, Shĩ , Shĩ ne Ya kashe, kuma Ya rãyar.
( 1 ) Wanda yake mutumin kirki, Allah Ya san shi. Kada ku dinga tsarkake kanku da bãkunanku dõmin nẽman girma, kõ dõmin nẽman wani abu dabam.