Rad suresi 20. ayeti okunuşu , Ayet kelimesinin türkçe karşılığı.

 1. Ayet
 2. mp3
 3. Sayfada
Rad suresi 20 ayeti okunuşu - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Kur'an-ı Kerim Sayfasıdır , Abdulbaki Gölpınarlı meali, Kuran Araştırmaları Vakfı & ayet nasıl okunur : Rad suresi - Ar-Rad aya 20 (The Thunder).
  
   

﴿اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يثَاقَۙ ﴾ [الرعد: 20]

ayet arapça & türkçe okunuşu

Elleżîne yûfûne bi’ahdi(A)llâhi velâ yenkudûne-lmîśâk(e) [Rad: 20]


Meal Kur'an-ı Kerim - Diyanet

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. [Rad: 20]


Rad Suresi 20. ayet tefsiri

Burada mü’min ile kâfirin durumlarını karşılaştırarak anlatan bir misal verilir. Mü’min, Resûlullah ( s.a.s. )’e indirilen Kur’an’ın gerçek olduğunu bilir, ona inanır. Kâfir ise onu kabul etmez. Dolayısıyla “ körlük ”ten maksat, kalp körlüğüdür. Dini bilip tanımayan kimse, kalbi kör bir kimsedir. Dinin emirlerini ve yasaklarını bilen, bunlardan ibret ve öğüt alanlar ise gerçek, üstün ve temiz akıl sahibi kişilerdir. Bunlar, şu mümtaz vasıflara sahiptirler:

  Allah’ın bütün ahitlerini yerine getirirler. Bu ahitler, Allah’ın kullarına öğrettiği tüm emir ve yasaklardır. Allah’a verdikleri kulluk sözünde durur, tevhidi muhafaza eder ve ilâhî tâlimatların sınırları içinde bulunurlar. Vefâsızlık edip sözlerinden dönmez, yemin ve antlaşmalarını bozmazlar.

  Allah’ın gözetilmesini ve yerine getirilmesini istediği hususları gözetip yerine getirirler. İfâ edilmesi gereken her türlü hak ve hukuk bu ifadenin muhtevasına dâhildir. Hülasa olarak onlar Allah’ın, peygamberlerin, âlimlerin, akrabaların, komşuların, bütün mü’minlerin, zimmet ehli olan gayri müslimlerin, bütün insanların, hatta bütün hayvan, bitki ve cansız varlıkların hukukuna riâyet ederler. Çünkü yaratılmışların hakkına riâyet, Yaratan’ın hakkına riâyet demektir.

  Allah’ın kudret ve azameti karşısında derin bir saygı içinde bulunur, ürperir, O’na karşı günah işlemekten çekinir ve azabından sakınırlar. اَلْخَشْيَةُ ( haşyet ), mü’minin hevâ heves meydanlarında dolaşmasına mâni olan bir gem, yine onu takvâ istikâmetinde hareket etmeye çeken bir yulardır.

  Âhirette de kötü bir hesaba maruz kalmaktan, inceden inceye hesaba çekilmekten ve hesap verirken kötü bir duruma düşmekten son derece korkarlar. Allah huzurunda daha önce hiç hesaba katmadıkları günahların ortaya çıkmasından titrerler. Hesaba çekilmeden evvel, kendilerini hesaba çekerler.

Şâir Nahîfî ne güzel söyler:

“ Kâmil odur her nefes âkıbet-endîş ola

Sonunu fikr etmeyen sonra peşiman olur. ”[ 1 ]

Anlatıldığına göre bir vezir Zünnûn Mısrî hazretleriyle görüşmeye gider. Birlikte otururlarken vezir şöyle der:

“ - Gece gündüz padişahın hizmetindeyim, işleriyle meşgulüm. Onun iyiliğini umuyorum. Fakat sonunda bana darılmasından korkuyorum. Lütfen bana himmet ediniz, duada bulununuz. ”

Zünnûn ağlayarak şöyle karşılık verir:

“ - Eğer senin hükümdardan korkutuğun kadar ben Allah’tan korksaydım, bugün Allah Teâlâ’nın sevdiği doğru ve samimi güzel kullarından olurdum. ” ( Sâdi Şirâzî, Gülistan, s. 61 )

  Sırf Allah rızâsı için zahmetlere katlanıp, hak yolunda sabır ve sebat gösterirler.

  Namazları hakkını vererek, âdâb ve erkânına riâyet ederek, dosdoğru kılarlar.

  Allah’ın kendilerine ihsan ettiği rızıklardan gizlice ve açıktan, zekât ve sadaka olarak cömertçe infak ederler.

  Kötülüğü iyilikle savarlar. Sâlih ameller işleyerek kötü amelleri uzaklaştırırlar. Şerri hayırla bertaraf ederler. Kötü ve çirkin sözleri selâmla; zulmü affetmekle; günahı tevbeyle; cahillerin saygısızlık ve edepsizliklerini hilimle bertaraf ederler. Bir kötülük yapmak istediklerinde ondan vazgeçer ve hemen Allah’tan mağfiret dilerler. Nitekim bir âyet-i kerîmede: “ Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir ” ( Hûd 11/114 ) buyrulur. Peygamberimiz ( s.a.s. ) de: “ Kötülüğün ardından hemen iyiliği yetiştir ki onu silsin. İnsanlarla da güzel bir ahlâk ile geçin ”  ( Tirmizî, Birr 55 ) tavsiyesinde bulunur. Yine Efendimiz: “ Hayır ancak hayırdan gelir. Hayır ancak hayırdan gelir. Hayır ancak hayırdan gelir ” ( İbn Mâce, Fiten 18 ) buyurur. Bizim, “ İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı ” atasözümüz, bu gerçeği hülasa eder.

Muhammed Lütfi ( k.s. ) ne güzel söyler:

“ Âşık der ki: İnci den den

İncinme incidenden

Kemâlde noksan imiş

İncinen incidenden. ”[ 2 ]

Hak dostlarından İbrâhim b. Edhem ( k.s. )’un şu hâli âyetin bizden istediği bu güzel ahlâka ne güzel bir misaldir:

İbrâhim b. Edhem Hazretleri, bir sarhoşun pis kokulu ve bulaşık ağzını yıkamış, bunu niçin yaptığını soranlara da:

“ –Eğer yüce Allah’ın adını zikretmek için yaratılan dil ve ağzı bulaşık olarak bıraksaydım, hürmetsizlik olurdu... ” demişti. Adam ayıldığında ona:

“ –Horasan zâhidi İbrâhim b. Edhem ağzını yıkadı... ” dediler.

Bu durumdan mahcub olan sarhoşun gönlü de uyandı ve:

“ −Öyleyse ben de tevbe ettim... ” dedi.

Böyle bir hâle vesîle olan İbrâhim b. Edhem Hazretleri’ne rüyâsında Hak katından şöyle nidâ edildi:

“ –Sen bizim için onun ağzını yıkadın! Biz de senin için onun kalbini yıkadık!.. ”

İşte sayılan bu güzel hasletlere sahip olanlar, kullukla ihya ettikleri bu dünya hayatının sonucunda en büyük mükâfât olan ebedi âhiret nimetine erişeceklerdir. O nimet de şudur:

[ 1 ] Âkıbet-endîş: İşin sonunu düşünen.

[ 2 ] Den den: Tane tane. Kemâl: Olgunluk, ahlâkî yücelik.


Ömer Çelik Tefsiri
Rad suresi Diyanet

Rad'den 20 Ayeti'ni dinle


Rad suresi 20 ayeti anlamı - okunuşu

Onlar, Allah’a verdikleri sözü kesinlikle yerine getirirler; verdikleri sözden dönmezler.


Mokhtasar tefsiri

Allah`ın davetine icabet edenler, Allah`a verdikleri sözü ve kullarına verdikleri sözü eksiksiz olarak yerine getirirler. Allah`a ya da başkasına verdikleri güvenilir/pekiştirilmiş sözü asla ihlal etmezler.


Ali Fikri Yavuz

Onlar ki, Allah’ın tevhîd ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar


İngilizce - Sahih International


Those who fulfill the covenant of Allah and do not break the contract,

Rad suresi oku

Abdulbaki Gölpınarlı meali


Onlardır Allah'la ahdettikleri şeye vefa edenler ve verdikleri sözden caymayanlar.


Azerice Bunyadov Memmedeliyev


O kəslər ki, Allaha (yalnız Ona ibadət edəcəkləri barədə) verdikləri və’di yerinə yetirir və əhdi pozmurlar.


Kuran Araştırmaları Vakfı


Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır.

Rad suresi (Ar-Rad) 20 ayeti arapça okunuşu

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾
[ الرعد: 20]

ellezine yufune biahdil lahi vela yenkudunel misaka

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

سورة: الرعد - آية: ( 20 )  - جزء: ( 13 )  -  صفحة: ( 252 )


English Türkçe Indonesia
Русский Français فارسی
تفسير انجليزي اعراب

Türkçe Kur'an-ı Kerim ayetler

 1. Onlara gösterdiğimiz her mucize diğerinden daha büyüktü; doğru yola dönmeleri için onları azaba uğrattık.
 2. Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin, bunu yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle
 3. Denizde yürüyen dağlar gibi gemiler O'nundur.
 4. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Biz onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirmiş; dağlarda da
 5. Sonra yine bir yol tuttu.
 6. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir,
 7. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphede iseniz bilin ki, ne olduğunuzu size açıklamak için,
 8. Her ümmete, yerine getirmeleri gerekli ibadetler koyduk. Öyleyse, bu konuda seninle çekişmelerine fırsat verme; Rabbine
 9. Musa ateşin yanına gelince: "Ey Musa!" diye seslenildi:
 10. De ki: "Allah sizi ondan ve her sıkıntıdan kurtarır, sonra da O'na ortak koşarsınız."

türkçe Kuran sureleri :

Bakara suresi Âl-i İmrân Nisâ suresi
Mâide suresi Yûsuf suresi İbrâhîm suresi
Hicr suresi Kehf suresi Meryem suresi
Hac suresi Kasas suresi Ankebût suresi
As-Sajdah Yâsîn suresi Duhân suresi
fetih suresi Hucurât suresi Kâf suresi
Necm suresi Rahmân suresi vakıa suresi
Haşr suresi Mülk suresi Hâkka suresi
İnşikâk suresi Alâ suresi Gâşiye suresi

En ünlü Kur'an okuyucularının sesiyle surah Rad indirin:

Rad Suresi mp3 : Rad suresini dinlemek ve indirmek için okuyucuyu seçin Yüksek kalitede tamamlayın
Rad Suresi Ahmed El Agamy
Ahmed Al Ajmy
Rad Suresi Bandar Balila
Bandar Balila
Rad Suresi Khalid Al Jalil
Khalid Al Jalil
Rad Suresi Saad Al Ghamdi
Saad Al Ghamdi
Rad Suresi Saud Al Shuraim
Saud Al Shuraim
Rad Suresi Abdul Basit Abdul Samad
Abdul Basit
Rad Suresi Abdul Rashid Sufi
Abdul Rashid Sufi
Rad Suresi Abdullah Basfar
Abdullah Basfar
Rad Suresi Abdullah Awwad Al Juhani
Abdullah Al Juhani
Rad Suresi Fares Abbad
Fares Abbad
Rad Suresi Maher Al Muaiqly
Maher Al Muaiqly
Rad Suresi Muhammad Siddiq Al Minshawi
Al Minshawi
Rad Suresi Al Hosary
Al Hosary
Rad Suresi Al-afasi
Mishari Al-afasi
Rad Suresi Yasser Al Dosari
Yasser Al Dosari


Saturday, July 20, 2024

Bizim için dua et, teşekkürler